Abonnementen voor de Enterprise Edition van PostgreSQL en voor een migratietool en de bijbehorende diensten

Deze dienstenopdracht beoogt de vernieuwing van de raamovereenkomst met als referentie Smals-BB-001.001/2020. In die zin wordt continuïteit verwacht voor de bestaande behoeften, zowel op het vlak van de prijzen als ophet vlak van de oplossing zelf.

Smals wenst met deze plaatsing een raamovereenkomst te sluiten voor vier jaar met een opdrachtnemer in de hoedanigheid van een reseller/service provider om (1) abonnementen van deze opdrachtnemer te kopen en (2) beroep te doen op deze opdrachtnemer voor de overige dienstverleningsaspecten.
De technische expertise- en opleidingsdiensten maken tevens deel uit van de opdracht.
Deze opdracht is verdeeld in twee percelen, namelijk ‘EDB’ (hierna: perceel I) en ‘Migratietool’ (hierna: perceel II).

Referentie 

Smals-BB-001.002/2022

Procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Status 

De aankondiging van de opdracht werd op 22/07/2022 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (datum van verzending van de aankondiging: 18/07/2022) en op 18/07/2022 in het Bulletin der Aanbestedingen van het Belgisch Staatsblad (datum van verzending van de aankondiging 18/07/2022).
De offertes worden geopend op 29/09/2022 om 14u00 overeenkomstig de bepalingen van het bijzonder bestek.
De bestekken kunnen worden bekomen volgens de procedures beschreven in de aankondiging van de opdracht.

De documenten in verband met de opdracht 

Aankondiging van de opdracht.
Postgres MB.pdfpdflogo.jpg

Postgres EU.pdfpdflogo.jpg