Page 3 - symbiose66nl
P. 3

Close-up van Smals: Agile@smals __  __ Close-up van Smals: Agile@smals
 Feedback uit de praktijk  Ludovic Diepdael, Functioneel analist
   "Begin 2012 ben ik een deel van ons team beginnen "scrummen".
   Om te bepalen of een project "Agile-potentieel" is of niet, kunnen
 Foto: Nancy Boodts In juni 2013 heeft ons management het Agile-beleid van Smals  we een beroep doen op de regels die bij Smals bepaald werden door  Ahmet Taspinar, Projectleider, Scrum & Scaled Agile
   de cel Agex. De twee aspecten die me het meest aangesproken
 goedgekeurd. De keuze ging uit naar het gebruik van het Scrum-
   hebben in Scrum - en die ik sindsdien heb kunnen uittesten - zijn
 framework. Sindsdien hebben de ontwikkelteams een knowhow
 in de business verworven in nauwe samenwerking met de klant.  de "self managing"- en "sustainable rhythm"-principes. Ik zou  certified
                                "De Agile-methodologie houdt heel wat voordelen in voor de
   het overigens eerder hebben over een langeafstandwedstrijd dan
 Feedback uit de praktijk met Pierre-Jean Dogné, Projectleider bij  over een sprint! ;-) Met Scrum is het team self-organized, wat de  klant. Enerzijds kunnen we hem meer flexibiliteit in zijn keuzes
 Smals én certificeerd Scrum Master. teamspirit en de onderlinge steun bevordert. Het team probeert  bieden. Anderzijds kan de klant zien hoe het product evolueert en
   zelf de problemen op te lossen met begeleiding van de scrum  concrete vorm krijgt naargelang de iteraties dankzij de demo die
   master. Een ander voordeel van Scrum heeft te maken met het feit  aan het einde van elke sprint georganiseerd wordt. Tot slot zijn
   dat het team zich focust op wat waarde oplevert. De sprint review,  de eventuele aanpassingen minder duur, wat zeer geapprecieerd
                                               wordt."
 Pierre-Jean Dogné,   georganiseerd aan het einde van elke sprint, heeft overigens als
 Projectleider (ICT & Operational Services, team Inspectie & 30bis) doel de waarde van het werk van de ene sprint tot de andere te
   verhogen. Deze sprint review wordt niet beperkt tot het team, maar
   staat open voor iedereen. Hij omvat niet alleen een demo maar
 Voor welk soort projecten gebruikt u Scrum?  "Mijn Hoe helpt Scrum bij de opvolging van de planning? "Scrum  ook een bespreking over de stand van zaken en een uitwisseling
 team werkt in een pool met de teams van Ahmet Taspinar zorgt ervoor dat we de overblijvende werktijd gemakkelijk kunnen  over wat gerealiseerd werd. Wat betreft de best practices zijn  Ahmet Taspinar
 en Anne-Joëlle Lechien. We gebruiken Scrum voor de vijf berekenen. Indien we een project evalueren op 600 punten en we  de drie belangrijkste punten volgens mij het goed beheer van de  (ICT & Operational
 ontwikkelprojecten die we tegelijkertijd leiden in het kader van gemiddeld 30 punten per sprint realiseren, zullen we in totaal 20  backlog, de focus op wat de  Services, team RSZ-
 het ModCom-programma". sprints nodig hebben, oftewel 60 weken. In de tool Jira geven  meeste waarde oplevert en  Navorderingen en Smals-
 Welke voordelen biedt Scrum? "Deze kunnen samengevat  verschillende bordtabellen de vooruitgang van het project en  een duidelijk doel voor elke  Foto: Nancy Boodts DollarUniverse)
 worden in enkele sleutelwoorden: het betrekken van de  de einddatum duidelijk weer. In geval van achterstand moeten  sprint."
 klant, snelheid, kwaliteit van de communicatie, reactiviteit en  we zoeken hoe we meer punten kunnen scoren of stories uit de
 opvolging van de vooruitgang van het project. Het belangrijkste  backlog kunnen verwijderen."
 punt is volgens mij het feit dat de klant centraal geplaatst wordt Klik hier om een voorbeeld van een Burndown Chart,  Ludovic Diepdael  Guy Van Hooveld, Directeur van de dienst
 binnen het werk van het ontwikkelteam, van begin tot einde van geproduceerd met Jira, te ontdekken waarin de hoeveelheid  (ICT & Operational  Toepassingsontwikkeling & Projecten
 het project. Aangezien we regelmatig zijn feedback ontvangen, resterend werk weergegeven wordt. Services, team RSZ- "De belangrijkste troeven van Agile zijn de flexibiliteit, de constante
 kunnen we snel reageren op zijn aanpassingsaanvragen. Welke goede praktijken raadt u aan op basis van uw  Foto: Nancy Boodts Werkgeversrekeningen  verbetering, de samenwerking met de klant en de kwaliteit. Agile
                  en RSZ-Navorderingen)
 Hoe wordt het werk georganiseerd? "Op basis van de ervaring? "Een opleiding voorzien van minstens een halve  biedt immers een zekere flexibiliteit in de implementatie. Vanaf
 input die de klant ons verschaft, ontwikkelen we de product dag voor de belangrijkste actoren van het project is een nuttige  het begin stimuleert het de teams om hun performanties te doen
 backlog. Deze geordende lijst beschrijft de functionaliteiten die investering. Functioneren in Scrum improviseer je niet, ook  groeien in een continu verbeterproces. De klant ziet veel vlugger
 verwacht worden in het eindproduct: de stories. De product al is dit vrij vanzelfsprekend eens we gestart zijn. Het is van  Jona Ceuppens, Adviseur bij de RSZ waar we naartoe gaan en speelt een actieve rol bij het bepalen
 owner is verantwoordelijk voor het beheer van de backlog en de fundamenteel belang dat de vertegenwoordiger van de klant  van de prioriteiten. Aangezien hij daarenboven zijn goedkeuring
 prioriteiten: deze vertegenwoordiger van de klant kan beslissen vaak beschikbaar en bevoegd is om beslissingen te nemen.  "Mijn ervaring met Scrum is zeer positief. In geval van een afwij- geeft naargelang de ontwikkeling, ligt de verkregen kwaliteit
 om stories toe te voegen, aan te passen of te schrappen. We Het beste is om de grootte van het ontwikkelteam te beperken  king ten opzichte van de behoeften, zorgt deze methode ervoor  aan het einde van de rit wezenlijk hoger dan bij een klassieke
 werken per sprint van drie weken. Tijdens de sprint planning tot maximaal 6 à 9 personen. Wanneer het werk van meerdere  dat we zeer snel kunnen bijsturen tijdens het ontwikkelproces.  ontwikkeling."
 bepalen we de te ontwikkelen stories. We schatten het aantal teams raaklijnen heeft met eenzelfde systeem moet er een nauw  Voorheen, met de klassieke ontwikkelmethodes, kregen we
 punten dat elke story waard is naargelang de complexiteit ervan. overleg voorzien worden. Het delen van sleutelfuncties blijkt  het eindproduct pas te zien enkele maanden tot zelfs een jaar
 Tijdens de sprint moeten we alle voorziene punten scoren. Elke ook nuttig te zijn: bijvoorbeeld een beroep doen op dezelfde  nadat de behoeften uitgelegd werden. In geval van communica-
 ochtend, tijdens een stand-up meeting, overloopt het team architect geeft een beter zicht op de wederzijdse impact van de  tieproblemen of gebrek aan duidelijkheid tussen de “business” en
 de realisaties van de dag voordien, het dagprogramma en de projecten. Tot slot hebben we, na het uittesten van meerdere  Smals-analisten of -developers, was het te laat om nog bij te
 eventuele blokkades die opgelost moeten worden door de scrum methodes, gekozen voor de Agile-module van Jira om de statuten  sturen. Nu, met Scrum, ontvangen we elke twee of drie weken een
 master. Als facilitator waakt deze laatste immers over de goede van de stories te beheren en om de boordtabellen te realiseren." stand van zaken tijdens de demo van de afgelopen sprint. We zien  Guy Van Hooveld
 werking van de sprint. Tijdens de wekelijkse backlog meeting  Wat is uw conclusie? "Scrum is een methode waarmee we een  onmiddellijk of het bevalt of niet en kunnen meteen reageren." (ICT & Operational
 met de klant maken we de balans op van de vooruitgang van de  echte vooruitgang zien! Dankzij de voortdurende communicatie  Services, Directeur van
 sprint. Op het einde van elke sprint organiseren we een demo  met de klant zorgen we ervoor dat de gerealiseerde ontwikkeling  Foto: Nancy Boodts de dienst Toepassings-
 van wat er bereikt werd. We berekenen het aantal punten dat al  overeenkomt met de wens van de aanvrager. Ik heb geen enkele  ontwikkeling & Projecten)
 gerealiseerd is en de punten die nog ontwikkeld moeten worden.  spijt ten opzichte van de traditionele werkmethode. Scrum heeft
 Alvorens een nieuwe sprint te starten, analyseren we de werking  me overtuigd."
 « Met Scrum staat de klant centraal bij het  Jona Ceuppens  Klik hier om een foto te zien van een stand-up meeting…
 van de afgewerkte sprint tijdens een retrospective met het oog
 op het verbeteren van onze praktijken." Interview en redactie: Nancy Boodts
 »
                  (RSZ, DG Inningsdiensten,
 werk van het ontwikkelteam en dit vanaf
 de start van het project.      Directie FINACO)
 SYMBIOSE 66 | 10.2017   2                                 SYMBIOSE 66 | 10.2017   3
   1   2   3   4   5   6   7   8