Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Disclaimer

Juridische informatie en privacybeleid

Smals vzw stelt alles in het werk om via deze website een zo juist mogelijke weergave te bieden van haar activiteiten, missie en strategie, aan haar leden en aan het brede publiek. Deze gegevens zijn bedoeld voor informatieve en praktische doeleinden, zonder juridische waarde. Indien informatie op deze website strijdig zou blijken met de statuten, besluiten, samenwerkingsmodaliteiten of werkingsverslagen van de vereniging, gelden deze laatsten als enige bron. Opmerkingen, correcties of bijkomende informatie kunt u ons ten allen tijde toesturen via het contactformulier.

Juridische bepalingen

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Smals vzw geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van diensten of -producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod moet u zich wenden tot de klantenbeheerder.

De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Smals. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.

Privacy

Smals registreert geen persoonlijke gegevens over de bezoekers van deze website, tenzij deze die u zelf opgeeft. In dit geval gebruikt Smals de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze heeft doorgegeven. Zij worden niet verder bewaard in andere databases, noch doorgegeven of verkocht.

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser opgeslagen worden op uw toestel wanneer u een site bezoekt. Ze zorgen ervoor dat de website uw acties en voorkeuren (bijvoorbeeld login, taalkeuze, lettergrootte en andere voorkeursinstellingen) voor een bepaalde tijd onthoudt. U moet ze dan niet opnieuw invoeren terwijl u tussen verschillende pagina’s van de site navigeert of wanneer u de site een volgende keer bezoekt.