Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

In-house dienstverlening

Image

Door de zuivere focus op de ICT-noden van haar leden en de daadwerkelijke controle van de leden over de strategie en alle belangrijke beslissingen, gelden de activiteiten van Smals als ‘in-house’ dienstverlening. De leden beschikken over een effectief toezicht op de werking en de strategie van Smals, onder meer via de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het Strategisch Comité en het Auditcomité.

Smals is in hoofde van haar leden een quasi-interne dienst

De leden controleren Smals (rechtstreeks in de Algemene vergadering of onrechtstreeks d.m.v. de door deze leden voorgedragen en verkozen bestuurders in de Raad van bestuur) en zijn de enige begunstigden van haar dienstverlening. Zo voldoet Smals aan de voorwaarden van het in-house-toezicht zoals bepaald in artikel 30 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten in omzetting van artikel 12 van Richtlijn 2014/24/EU. Dit houdt onder meer in dat de diensten die Smals aan haar leden verleent niet onder het toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwet vallen en de leden opdrachten rechtstreeks en zonder in mededingingstelling aan Smals kunnen toevertrouwen.

Smals is zelf een aanbestedende overheid

Net omdat Smals een vereniging is van aanbestedende overheden en omdat deze leden Smals besturen, valt Smals zelf onder de definitie van aanbestedende overheid in artikel 2, 1° c) en d) van de wet van 17 juni 2016.

Dit houdt onder meer in dat Smals zelf, voor elke behoefte die zij niet intern kan invullen, een overheidsopdracht plaatst overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving.