Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Glossaria

Portaalintegratie zonder spraakverwarring

Het bouwen, onderhouden en gebruiken van informatiesystemen waar een groot aantal partners bij betrokken zijn, als leverancier van gegevens, als gebruiker van gegevens of als verstrekker van toegevoegde waarde, vergt een rigoureuze afstemming en communicatie omtrent het formaat en de betekenis van de gegevens.

Dit kan enkel via zware inspanningen en als het aantal partners groeit, lijkt het haast een onbegonnen zaak. Zijn wij de gevangene geworden van onze ketenintegratie ?

Gelukkig niet. Om de moeilijkheden op te vangen, hebben wij een bijzonder afstemmings- en communicatiemechanisme opgezet. Deze communicatie gebeurt via de zogenaamde glossaria en de afstemming volgt de methode die gebruikt wordt om deze glossaria en hun latere versies tot stand te brengen.

 

Doe een beroep op onze eengemaakte elektronische glossaria

Het beheer van de glossaria omvat twee luiken. Het eerste luik betreft de gespecialiseerde toepassing “elektronische glossaria” die binnen Smals zelf ontworpen werd specifiek om de afstemming over de evoluties van gegevens tussen een groot aantal partners te organiseren. De glossaria vormen een documentaire toepassing die beantwoordt aan specifieke behoeften. Zij behandelen de technische documentatie van de databases en, eventueel, van de bijbehorende elektronische boodschappen, wanneer de verwerking van deze databases een transactionele uitwisseling van informatie met externe instanties impliceert. Dit type toepassing richt zich tegelijk tot de informatici die instaan voor het beheer van de databases en, in een webomgeving (een portaal bijvoorbeeld), tot de instanties die instaan voor de verzending van de elektronische boodschappen, waarbij het de bedoeling is dat allen werken op een gemeenschappelijke database. Dit documentair systeem werd ontwikkeld via een systeem van “groupware-workflow” en lijkt sterk op een elektronisch gegevenswoordenboek (dat het toegelaten domein van de velden van de databases weergeeft, de vastgestelde integriteitsvoorwaarden, de uitgevoerde controles, ...). Via deze applicaties worden de lidinstellingen geïnformeerd over voorgestelde wijzigingen, kunnen zij op deze voorstellen reageren en kunnen zij eveneens zelf voorstellen formuleren.

Deze dienstverlening omvat het onderhoud en de fysieke exploitatie van deze applicatie en ook de implementatie (en aanpassing indien nodig) van de toepassing voor nieuwe programma’s.

 

En maak ook gebruik van onze menselijke expertise

De complexiteit van dit proces brengt echter met zich mee dat er ook een menselijke dienstverlening nodig is rond deze applicatie. Deze menselijke dienstverlening houd het volgende in:

  • Ondersteuning bij het aanbrengen van wijzigingen aan het glossarium. U krijgt de nodige uitleg over de mogelijke wijzigingen, over het procesverloop en over de manier om concreet wijzigingen aan te vragen.
  • Omzetten van de gevraagde wijzigingen volgens de vereisten van het workflowsysteem. Deze omzetting kan nuttig zijn om tijd te besparen bij de ontwerpers (bijvoorbeeld wanneer een relatief beperkte tekst toch aanleiding geeft tot een belangrijk aantal wijzigingen binnen het systeem) of om een standvastige kwaliteit te bekomen.
  • Het inschatten van de implicaties van de voorgestelde wijzigingen en het identificeren van de betrokken sectoren die moeten geconsulteerd worden. U krijgt op basis van onze ervaring een versnelde feedback over de haalbaarheid van de voorziene wijzigingen en over eventuele conflicten met andere projecten.

De essentie van de dienstverlening is het mogelijk maken, binnen een aanvaardbare tijdspanne, van een afstemming tussen een groot aantal partners, en dit dankzij standaardisatie van het proces en centralisatie van de contacten. Een bijkomend voordeel is de specialisatie van de ploeg om de gegevens in kwestie te formatteren zodat de betrokken projectmedewerkers die taak aan deze ploeg kunnen overlaten. Op basis van ervaring krijgen de indieners van wijzigingen bovendien snel feedback zodat niet-haalbare of conflictueuze projecten worden vermeden of bijgestuurd.

Dienstenaanbod-Glossaria (59 kB)

Follow us