Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Kruispuntbank Ondernemingen (KBO), het ondernemingsnummer binnen de sociale zekerheid

Een correcte identificatie van werkgevers en ondernemingen is een belangrijk aspect in het debat betreffende het opzetten van diverse e-government projecten en de daarmee gepaard gaande elektronische gegevensstromen tussen de betrokken partners. Onder impuls van het FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, werd een databank opgericht met een uniek identificatienummer voor alle Belgische ondernemingen: het ondernemingsnummer.

Een projectmatige aanpak

Samen met de sociale zekerheidsinstellingen heeft Smals een bepalende rol gespeeld bij het uittekenen van een scenario voor de realisatie van de wettelijke bepalingen, zonder de bestaande gegevensstromen en toepassingen in het gevaar te brengen: het ondernemingsnummer wordt in alle stromen toegevoegd, zodat de betrokken partners volgens eigen ritme – maar binnen de wettelijke bepalingen - de overschakeling naar het ondernemingsnummer kunnen voorbereiden en uitwerken.

De uitwerking: een waaier van technologieën, ondersteund door planningstools

Het opzetten van nieuwe gegevensuitwisselingen met het ondernemingsregister en het aanpassen van de honderden bestaande elektronische en papieren stromen, vereist een projectmatige aanpak van de werkzaamheden. De vordering van diverse deelprojecten en taken wordt ondersteund door planningstools waaruit de nodige feedback gegenereerd wordt voor de beleidsmensen en die de verantwoordelijken in staat stellen maatregelen te nemen waar nodig.

Het testen: een essentiële fase

Het testen van de aangebrachte aanpassingen is een essentiële fase die bij de opstart van het project werd ingepland.

Samen met alle betrokken partners werd een test-scenario uitgewerkt dat zowel toelaat dat individuele unit-testen kunnen uitgevoerd worden, als complexe ‘integratietesten’ in een simulatie-omgeving die zeer nauw aansluit bij de productieomgeving. De testen hebben betrekking op de controle van de functionele aanpassingen en op de opgezette architectuur.

Op deze wijze worden problemen bij de latere implementatie maximaal vermeden.

Een permanente ondersteuning

De implementatie van de aanpassingen aan de diverse stromen wordt in samenspraak met de partners geleidelijk gerealiseerd. De projectmatige aanpak bij Smals voorziet ook na de realisatie en implementatie van de projecten een permanente ondersteuning van zijn partners.

Sinds meerdere jaren heeft Smals op dit vlak ervaring opgedaan ter ondersteuning van diverse e-gov-projecten binnen de sociale zekerheid. De uitwerking van het Eranova-contactcenter, met gespecialiseerde contacttechnologieën en opvolgingstools is uniek in Belgie.

Besprekingen met de verantwoordelijken van het FOD-Economie, leiden tot een samenwerkingsovereenkomst met
Smals, waardoor een optimale ondersteuning via moderne middelen aangeboden wordt.

Dit alles ten dienste van de burgers, ondernemingen, overheid en de sociale zekerheidsinstellingen.

Een grote variëteit aan technologieën

  • OO-aanpak
  • Java
  • J2EE
  • CRM-tool
  • UME
  • COBOL
  • Netwerk- en mainframe-systemen
  • Databanken
  • etc.

Het uitbouwen van een ondernemingsregister en beschikbaar stellen voor de buitenwereld, gaat gepaard met het uittekenen van processen, de uitwerking van procedures, het opzetten van een communicatieplan en de organisatie van een uniek contactpunt van waaruit diverse vragen verwerkt en opgevolgd worden.

Follow us