Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Elektronische aangifte van sociaal risico (ASR)

Smals staat in voor de ontwikkeling van de elektronische aangiften van sociale risico's. Een sociaal risico is een gebeurtenis waardoor de sociale positie van een werknemer onverwacht wijzigt: een ontslag, tijdelijke werkloosheid, langdurige ziekte, een arbeidsongeval... De gebruiker van deze toepassing is de werkgever (of zijn mandataris) die een aangifte van sociaal risico opstelt voor een werknemer die in een dergelijke situatie terechtkomt.

Verschillende instellingen zijn betrokken bij dit project

ASR behandelt de aangiften van sociale risico's bestemd voor de sectoren Arbeidsongevallen, Uitkeringen en Werkloosheid. De aangiften komen na interne behandeling terecht bij de betrokken instellingen: het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO), het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Deze aangiften worden verder verdeeld via transfertpunten naar hun secundaire netwerken : het FAO transfereert naar de arbeidsongevallenverzekeraars, het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) transfereert naar de uitbetalingsinstellingen van het RIZIV (mutualiteiten, hulpkas) en het INTERUI transfereert naar de uitbetalingsinstellingen van de RVA (vakbonden, hulpkas).

Vereenvoudiging voor de werkgever

Deze toepassing betekent een vereenvoudiging voor de werkgever of zijn mandataris ten opzichte van de papieren formulieren. Dit project baseert zich op het principe dat een werkgever niet meermaals dezelfde gegevens hoeft op te geven in communicaties naar instellingen van de sociale zekerheid. ASR hergebruikt daarom gegevens die afkomstig zijn van voorafgaande DIMONA- en DmfA-aangiften.
Ook de belanghebbende in de aangifte, de werknemer, heeft baat bij dit project. Door een snellere verwerking van de gegevens kan een uitkering vlotter uitbetaald worden.

Een toepassing die groeit in omvang en in gebruik

De eerste elektronische aangiften van sociale risico’s werden beschikbaar gesteld in 2003. Nieuwe aangiften werden in de loop van de daaropvolgende jaren toegevoegd. Momenteel kunnen een twintigtal verschillende sociale risico’s via de ASR-toepassing worden aangegeven.

Technologische variëteit

Afzonderlijke aangiften kunnen via een beveiligde webtoepassing verzonden worden (bv. door kleine ondernemingen). Voor grotere volumes kunnen aangiften via veilige batch-kanalen worden verstuurd (bv. door sociale secretariaten).
De ASR-toepassing is één van de eerste toepassingen binnen Smals die gebruik maakt van:
•    Java, JSP/Servlet, Struts Framework …
•    XML, MQ-Series, elektronische handtekening…
Het belang van het project voor verschillende instellingen, een groeiende interesse van de gebruikers, de voordelen voor werkgevers en werknemers maken van ASR een meer dan boeiend project binnen de wereld van de sociale zekerheid !

Smals verricht als voornaamste taken:

•    Intern testen van de toepassingen, zowel web- als batch-toepassingen. Het betreft zowel het testen bij de in productiestelling van nieuwe scenario’s en eventuele acceptatietesten bij trimestriële wijzigingen van een scenario dat al in productie is (de verschillende soorten elektronische aangiftes – scenario’s genoemd – worden stapsgewijs in gebruik genomen en zo nodig per trimester aangepast).
•    De organisatie van acceptatietesten met de verschillende sectoren, zowel voor web- als batchtoepassingen. Dit zijn de testen bij de in productiestelling van een nieuw scenario en eventuele acceptatietesten bij trimestriële wijzigingen van een scenario dat al in productie is.
•    Tweede lijnshulp bij de behandeling van vragen van gebruikers (zodra de toepassing in productie is). Deze vragen worden doorgegeven door de medewerkers van het contactcenter Eranova, dat instaat voor de eerste lijnshulp. Het betreft vragen die een grondiger kennis van de materie vereisen.
•    Dagelijkse opvolging van de kwaliteit van de uitvoeringen en de goede werking van de toepassingen, zowel in de productie- als in de simulatie/acceptatieomgevingen.
•    De voorbereiding en opvolging van de ASR-pilootgroep: de opvolging van het zogenaamde “Statusrapport”, van de knelpunten, van de simulatietesten van de betrokken gebruikers, van de boordtabellen...

Daarvoor beschikt Smals over volgende skills:

•    Kennis van de algemene werkwijze, context van de aangifte, inhoud van de aangifte.
•    Kennis van de glossaria. Deze leveren de specificaties in verband met de informatie die voorkomt in een bepaald elektronisch formulier.
•    Kennis van XML-schema’s en controles. De XML-schema’s en de documentatie van deze schema’s geven alle noodzakelijke technische informatie om XML-bestanden aan te maken. De kennis van de XML-schema’s is onontbeerlijk om de nodige controles te kunnen uitvoeren.
•    Gedetailleerde kennis van de werking van de batchtoepassingen (voor aangiften die gebeuren via FTP of SFTP).
•    Gedetailleerde kennis van de werking van de webtoepassingen (voor aangiften die gebeuren via de website van de sociale zekerheid).
Smals levert een wezenlijke bijdrage bij het operationeel worden en blijven van de diverse scenario’s van de ASR, dat samen met de Dimona-aangifte en de multifunctionele aangifte (DmfA) deel uitmaakt van het e-governmentprogramma van de sociale zekerheid.

Follow us