Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Orgadon, hulp voor dokters bij snelle en levensbelangrijke beslissingen

Image

"Orgadon" is de naam van de orgaandonorendatabank die door de transplantcoördinatoren van verschillende Belgische ziekenhuizen kan geconsulteerd worden om na te gaan of van een bepaalde persoon de organen mogen gebruikt worden voor overplanting bij een andere persoon. Smals heeft deze databank en het beheer ervan volledig herwerkt op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL).

Achtergrond

Sinds 1986 kan elke burger zijn/haar wilsuitdrukking kenbaar maken met betrekking tot het wegnemen (afstaan) van organen na de dood. Het gaat enerzijds over een expliciete verklaring als donor, anderzijds over het verzet tegen het wegnemen van organen. Deze wilsbeschikking wordt door de gemeente geregistreerd in het Rijksregister en komt uiteindelijk terecht in de orgaandonorendatabank.

Modernisering van een verouderd systeem

Bij het vroegere Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu bestond reeds een elektronisch opslagsysteem dat echter dringend aan vervanging toe was. Aan Smals werd gevraagd om het bestaande systeem te herzien, uit te breiden met nieuwe functionaliteiten, operationeel te maken en te hosten op de infrastructuur van het portaal van de sociale zekerheid.

Wij hebben het bestaande systeem herwerkt en waar mogelijk verbeterd: het telecommunicatie-aspect werd gereviseerd en de consultatiemodules werden gemoderniseerd. Het resultaat is een nieuwe toepassing die sedert april 2004 operationeel is en die de orgaandonorendatabank permanent consulteerbaar maakt.

Meer mogelijkheden

Er werden heel wat bijkomende functionaliteiten ontwikkeld bij het herwerken van de toepassing:

  • Elke maand krijgen de ziekenhuizen die consultaties uitvoeren op de databank via mail een overzicht van de gegevens die zij opgevraagd hebben.
  • Vier keer per jaar wordt aan het Rijksregister een update gevraagd van de adressen en rijksregisternummers van de personen die zich in de databank bevinden alsook van eventuele overlijdens.
  • Ad hoc worden rapporten gecreëerd op vraag van overheid en ziekenhuizen (bv. aantal geregistreerden per leeftijdscategorie, per gemeente enz.).
  • Er werd een noodprocedure gecreëerd waardoor bij een eventuele crash van het systeem via het contactcenter Eranova toch consultaties kunnen worden verricht op een nooddatabank.

Een grote variëteit aan technologieën

  • Voor de webtoepassing werd een Java-servlet (J2EE) ontwikkeld.
  • De gegevens worden opgeslagen in een databank.
  • De tool voor de creatie van overzichten en rapporten werd ontwikkeld in Visual Basic en de batchprogramma’s werden ontwikkeld in C++.

Met Orgadon hebben de transplantcoördinatoren in onze grote ziekenhuizen een instrument ter beschikking dat hen toelaat om permanent en op een efficiënte manier accurate informatie op te halen die zij nodig hebben bij het nemen van levensbelangrijke beslissingen omtrent orgaantransplantaties.