Onze website gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Elektronisch proces-verbaal (ePV)

Sociale fraude krachtig vervolgd dankzij elektronisch proces-verbaal

De sociale inspectiediensten van de RSZ, RVA, FOD WASO en FOD Sociale Zekerheid beschikken sinds 2011 over een gezamenlijke elektronische werkstroom voor hun PV’s.

De koppeling met authentieke bronnen zoals het Rijksregister en een gecodificeerde lijst van inbreuken voorkomt vormfouten.

Die leidden in het verleden vaak tot seponering of vragen om aanvulling. De inspecteurs bevestigen nu met een elektronische handtekening wanneer een dossier volledig is.
Zij beschikken dankzij de vlottere afhandeling over meer werktijd voor hun kerntaken. Een koppeling met het systeem voor administratieve boetes zorgt voor een totaaloverzicht per dossier.

Sinds 2012 kunnen de dossiers ook elektronisch worden doorgegeven aan de FOD Justitie voor gerechtelijke vervolging. In de nabije toekomst zullen het RIZIV en de regionale inspectiediensten van de drie gewesten ook inhaken op het project.

De betere kwaliteit van de dossiers en het progressief verdwijnen van de papieren administratie leveren de Belgische overheid tot 5,1 miljoen Euro per jaar aan extra inkomsten op.

 

Project: ePV
Klant: FOD WASO
Status: Live
Technologie: Batch, eID, Java, Oracle, Scriptura, WebLogic, Webservices, XML